Moriakerk Emmeloord

Hartelijk welkom op onze website. Hier kunt u lezen over onze kerk en waar we in geloven.U bent van harte uitgenodigd om de diensten bij ons in de kerk bij te wonen. Reguliere diensten zijn daarom niet live te volgen voor niet-leden.

Wat geloven wij?

Een goed begin
Het begin van de Bijbel deelt ons mee dat God de hemel en de aarde geschapen (uit niets gemaakt) heeft: zon, maan, sterren, de aarde, bomen, planten, vogels, vissen en ten slotte, als kroon op de schepping, de mens. Het doel van de schepping is dat alles tot eer van God leeft. In het begin was er een volkomen harmonie met elkaar: dieren en mensen onderling én de mens met God (Genesis 1-2).
Ongehoorzaamheid
De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter naar de duivel en waren God ongehoorzaam. Dit veroorzaakte een grote scheiding tussen God en de mensen. De zonde wekte grote boosheid van God op. Verdriet, moeiten en zelfs de dood kwamen in de wereld. De Bijbel zegt dat de mens moet sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Niet alleen Adam en Eva, maar ook alle mensen die na hen geboren zijn, hebben van zichzelf ook een verkeerd (zondig) bestaan. Daarom verdienen we allemaal dezelfde straf. De Bijbel spreekt hier op een indringende manier over.
Onverdiende liefde
Gelukkig eindigt de Bijbel hiermee niet!
God heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een mogelijkheid om gered te worden. Die mogelijkheid is er alleen door Jezus Christus, Gods eigen Zoon. Hij kwam naar de aarde om voor zondige mensen de verhouding met God te herstellen. In het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel, lezen we daarover: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve (d.w.z. verloren gaat), maar het eeuwige leven hebbe” (Johannes 3:16).Redding door Jezus, de Zaligmaker
Hoe kan Jezus Christus nu onze Redder zijn of worden? Dit kan uit genade en door het geloof in Hem. Hij wilde vrijwillig in de plaats van zondaren de straf dragen. Hij heeft geleden en is zelfs aan het kruis gestorven. Zijn zelfopoffering was zó groot, dat Hij daarmee de schuld kan wegnemen van een ieder die in Hem gelooft. Wie in de Heere Jezus leert geloven, mag daarom onverdiend vrijuit gaan en wordt niet meer gestraft voor zijn zonden. Dat is het grootste wonder dat er bestaat. En God gaat nog steeds door met het redden van mensen.
Een nieuw leven
Maar het verdrietige is dat wij helemaal gericht zijn op de zonde. Als het aan ons ligt, willen we liever zonder God doorleven dan gered worden. Het is nodig dat wij dit leren inzien. Dan zullen we ook aan God om verzoening vragen. Hij wil die verzoening geven door het geloof in Jezus’ offer. God wil ook nu nog dat geloof in het hart van zondige mensen geven.
Wie in de Heere Jezus leert geloven, zal als dank voor het grote offer dat Hij gebracht heeft ook God willen gehoorzamen. Die gehoorzaamheid aan God is het belangrijkste in het leven. Die verandering wordt met een woord uit de Bijbel “wedergeboorte” genoemd. Een mooi woord, want het wijst er op dat je als het ware opnieuw geboren wordt. Het oude zondige leven maakt plaats voor een nieuw leven in gehoorzaamheid aan God. Dat nieuwe leven betekent aan de ene kant strijden tegen al het verkeerde. En aan de andere kant hoop en vertrouwen op God. Dat nieuwe leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer sterven, maar na hun sterven zullen zij eeuwig God loven en prijzen in de hemel. Zonde, verdriet en ellende zijn dan voorgoed voorbij.Een dringende oproep
Vindt u dit geen belangrijke boodschap? We menen het uit de grond van ons hart: het is een kwestie van leven of dood, van gered worden of verloren gaan. Neem daarom de volgende aansporing uit het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel) ter harte: “Zoekt de HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE; zo zal Hij zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig” (Jesaja 55: 6-7). Er is nog nooit iemand geweest die daar spijt van heeft gekregen!
Meer weten?
Over al het bovenstaande kunt u meer lezen in de Bijbel.
Heeft u geen Bijbel? Vraag gratis een Bijbel aan.

Over ons

“…en de zee was niet meer.” (Openbaring 21:1c)Na de drooglegging van de Noordoostpolder zetten in september 1941 de eerste pioniers, waaronder ook leden van de Gereformeerde Gemeenten, voet op de polderbodem. Zij gingen zondags met de fiets naar Genemuiden of Kampen om de kerkdiensten te volgen. Het was 1948 toen in een barak in Marknesse de eerste preken werden gelezen. Later gebeurde dat in een boerenschuur van één van de ouderlingen aan de rand van de polder. Op 31 mei 1951 werd er formeel een Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd in Marknesse. Op 11 september 1952 werd het kerkgebouwtje in Marknesse in gebruik genomen, waarin tot op de dag van vandaag diensten worden belegd. De gemeente groeide uit tot 270 leden. Voor veel leden van de gemeente werd de afstand echter een probleem, omdat in die tijd nog niet iedereen over een auto beschikte. Het gevolg was dat op Tweede Paasdag van 1957 een aantal leden kerkdiensten ging beleggen in het meer centraal gelegen Emmeloord. Deze diensten vonden aanvankelijk plaats in een kleuterschool aan de Abelenlaan.Op 2 april 1958 werd de Gereformeerde Gemeente van Emmeloord geïnstitueerd. Ruim een jaar later werd op 18 september 1959 de eerste steen gelegd van een nieuw kerkgebouw aan de Meldestraat, dat de naam ‘Moriakerk’ meekreeg. In dit kerkgebouw groeide de gemeente verder uit, zodat ook hieraan een tweetal verbouwingen nodig waren. Toen een derde verbouwing noodzakelijk was, werd uiteindelijk na rijp beraad in mei 2005 besloten om een geheel nieuwe kerk te bouwen. Er kwam, in goede samenwerking met de gemeente Noordoostpolder, grond beschikbaar aan het Reestdal, waar op 27 mei 2008 de eerste steenlegging plaatsvond van het huidige kerkgebouw. Ruim een jaar later werd op 2 september 2009 de openingsdienst gehouden. De consulent ds. A. Schot bediende het Woord uit 2 Kronieken 3:1 “En Sálomo begon het huis des HEEREN te bouwen te Jeruzalem, op den berg Moria, die zijn vader David gewezen was, in de plaats, die David toebereid had, op den dorsvloer van Ornan, de Jebusiet”De Gereformeerde Gemeente van Emmeloord is op 2 april 1958 gesticht en bestaat uit ongeveer 650 (doop-)leden. In het verleden is de gemeente gediend door de predikanten H. van Kooten (1968-1973), Th. van Stuijvenberg (1982-1985) en B. Reinders (1986-1993). Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Er zijn in ons land ongeveer 150 gemeenten van dit kerkverband, met in totaal bijna 108.000 leden.Sinds 2014 is dominee P.G. Heijkamp aan onze gemeente verbonden. Hij gaat voor in de diensten die op zondag om 9.30 uur en 16.00 uur worden gehouden. Ongeveer één zondag per maand wordt de dienst geleid door een ouderling. U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen. Hoe een kerkdienst verloopt kunt u hier vindenIn onze gemeente vinden naast de kerkdiensten allerlei activiteiten plaats. Zo is er een kinderclub, zijn er jeugdverenigingen, zijn er verschillende koren en diverse verenigingen voor volwassenen. Op de verenigingsavonden wordt aan Bijbelstudie gedaan en zijn er ontspannende activiteiten. Onder het tabblad ‘Verenigingen’ treft u hierover meer informatie aan.

Uitzendingen

OmschrijvingLink
Belijdenisdienst 2e Pinksterdaglink